Normativa

CONDICIONS  I NORMATIVA DE MATRICULACIÓ A LES ACTIVITATS DE L’ÀREA DE CULTURA

1.    Al fer la inscripció cal presentar les dades personals i el full de dades bancaris (si no s’ha fet anteriorment)

2.    Si les activitats no arriben a un mínim de 8 inscripcions es suspendran.

3.    L’Àrea de Cultura es reserva el dret de modificar o alterar qualsevol activitat programada

4.    Els rebuts es domiciliaran trimestralment la primera setmana dels mesos d'octubre, gener i abril.

5.    Per a cursar la baixa de l’activitat cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i fer un registre d’entrada a l’Ajuntament fins el dia 28 del mes anterior a l’inici del trimestre i tindrà efectes a partir del trimestre següent al registre d’entrada.

6.    Baixes fora de termini: únicament s’acceptaran baixes fora de termini en aquells casos que siguin degudament justificades per raons mèdiques. Per tramitar la baixa caldrà presentar una instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament adjuntat el corresponent informe mèdic on s’especifiqui que l’alumne/a no pot continuar realitzant l’activitat en la qual està matriculat/da. En aquest supòsit la baixa serà efectiva a partir de l’endemà de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament, i s’exonerarà del deute dels mesos naturals sencers següents a partir de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament.

7.    Podran gaudir d’una reducció de la tarifa, en els cursos de l’Àrea de Cultura:

a)    Reducció del 35% per les persones de 65 anys o més.

b)    Reducció del 40% per les persones amb discapacitat física o psíquica equivalent o superior al 33%.

c)    Reducció del 25% per les persones de fins a 25 anys, sempre que s’inscriguin a cursos per a adults dirigits a persones majors de 25 anys.

8.1 Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a l’usuari/a.

8.2 Per gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment i cal que l’usuari/a ho sol·liciti.

9. Per als cursos que s’estenen al llarg de varis mesos, caldrà pagar la quota trimestral, mitjançant domiciliació bancària. Per als cursos monogràfics, el pagament s’exigirà en règim d’autoliquidació a través d’una carta de pagament, abans de l’inici del curs o taller.

10. Les quotes acreditades i no satisfetes, s’exigiran per la via de constrenyiment.

11. En cap cas es retornaran els imports de la matrícula.

 

NOTA EN RELACIÓ AL COVID-19

 La informació que figura en aquest formulari i altres suport, sobre horaris, dates i altres dades es pot veure modificada, en funció de les mesures de seguretat que s’hauran d’anar prenent, seguint la normativa i protocols indicats per l’Ens competent.